Κτιριακή Ενσωμάτωση Ενεργειακών Ηλιακών Συστημάτων: Εγχειρίδιο

Το παρόν εγχειρίδιο στοχεύει στην απλοποίηση της διεπιστημονικής διαδικασίας σχεδιασμού και την παρουσίαση ενός roadmap, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο σχεδιασμού για τη βιώσιμη κτιριακή ενσωμάτωση ενεργητικών ηλιακών συστημάτων (Building Integrated Solar Thermal Systems - BISTS, Building Integrated Photovoltaic Systems - BIPVs). Η διαδικασία που παρουσιάζεται ξεκινά με μια βιβλιογραφική ανασκόπηση ως προς τον τρόπο με τον οποίο διάφοροι μελετητές / ερευνητές ενσωμάτωσαν ενεργητικά ηλιακά συστήματα σε κτίρια τα οποία χρησιμοποιήθηκαν ως περιπτωσιολογικές μελέτες.

Η προτεινόμενη μεθοδολογία είναι η εξέλιξη της ερευνητικής δουλειάς του συγγραφέα και των συνεργατών του, και στοχεύει στην ανάπτυξη ενός καινοτόμου εγχειριδίου, στο οποίο αναλύεται η σχεδιαστική διαδρομή που πρέπει να ακολουθείται από τα αρχικά στάδια της διαδικασίας αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, όταν στο κτίριο θα ενσωματωθούν ενεργητικά ηλιακά συστήματα.

Συγκεκριμένα, με βάση την παραπάνω έρευνα, προέκυψε μια σχεδιαστική στρατηγική η οποία βασίζεται σε πέντε στάδια με την πλήρη ανάλυση του καθενός, και τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου σχεδιαστικού εργαλείου. Η ανάπτυξή του αποτελεί μια μεθοδολογία, την οποία μπορούν να ακολουθήσουν μηχανικοί και ερευνητές για την κτιριακή ενσωμάτωση τέτοιων συστημάτων.

 

Download pdf


© Βασιλειάδης - Αρχιτέκτονες. Σχεδιασμός - Κατασκευή antreas.me